ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ERGOTEXNITES.GR – ΠΕΛΑΤΗΣ

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ *

Τελευταία Αναθεώρηση: 18 Ιουλίου 2017

*Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπό (Α) δεν ισχύουν για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τους Ergotexnites. Για τους Πελάτες αυτούς ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν υπό (Β)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τους Ergotexnites όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

– Ως «Πελάτης» ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Ergotexnites με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών και την εύρεση Επαγγελματιών που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.

– Ως «Επαγγελματίας» ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει προφίλ στους Ergotexnites και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στους Ergotexnites και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού.

– Ως «Προφίλ» ορίζεται η Ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του και η οποία ανήκει στoυς Ergotexnites.

– Ως «Εργασία» ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας η οποία αναρτάται στους Ergotexnites και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.

– Ως «Προσφορά» ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Εργασίας που έχει αναρτηθεί στους Ergotexnites.

– Ως «Υπηρεσία» ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τους Ergotexnites ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Ergotexnites. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής ή στη φόρμα ανάρτησης Εργασίας που βρίσκει κανείς στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι οι Ergotexnites διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει τους Ergotexnites αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στους Ergotexnites, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Ergotexnites@hotmail.com.

2.2. Εύρεση Επαγγελματία

Αν και οι Ergotexnites καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας για κάποια αναρτημένη Εργασία. Περαιτέρω, οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου Επαγγελματία.

2.3. Ταυτότητα και Προσόντα Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι οι Ergotexnites είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο Πελάτης που αναζητά κάποιον επαγγελματία για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους Επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρουν οι Erotexnites είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Πελάτη με Επαγγελματίες. Επομένως, η υπηρεσία του Ergotexnites εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και οι Ergotexnites δεν μπορούν να εγγυηθούν και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία.

Για τον λόγους αυτούς αναγνωρίζετε πως ο Πελάτης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης της Εργασίας από κάποιον Επαγγελματία, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του Επαγγελματία, για το ότι ο Επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ή/και υπεργολάβους για να υλοποιήσει την Εργασία, είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του Επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Εργασίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, οι Ergotexnites συνιστούν στον Πελάτη να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Εργασίας. Οι Erotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

2.4. Τρόποι Λειτουργίας – Επιλογή Επαγγελματία

Οι Ergotexnites λειτουργούν με τους εξής 2 τρόπους:

1) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας, των πέντε πρώτων Επαγγελματιών που θα δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να εκτελέσουν την Εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης, αλλά και πρόσβαση στο Προφίλ τους, με εξαίρεση τις κατηγορίες Επαγγελματιών όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο.

2) σε ορισμένες κατηγορίες Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, οι Ergotexnites δύναται, αντί του παραπάνω τρόπου λειτουργίας, να ειδοποιεί τον εγγεγραμμένο Επαγγελματία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική εγγύτητα με τον Πελάτη και που είναι διαθέσιμος να τον εξυπηρετήσει κατά την δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα, παρέχοντας σε αμφότερα τα μέρη κάποιες πληροφορίες για το άλλο μέρος.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Ergotexnites δεν συνιστούν ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να επιλέξετε όποιον πιστεύετε ότι είναι ο ιδανικότερος για εσάς στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Εργασία που έχετε αναρτήσει, είτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασίας σας ή που αυτομάτως και με βάση κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και διαθεσιμότητας ειδοποιήθηκε από τους Ergotexnites. Οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με τον Επαγγελματία ιδία ευθύνη.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

2.5.1. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, λόγω της φύσεώς τους αλλά και προς διευκόλυνση του Πελάτη και του Επαγγελματία, η Εργασία προσδιορίζεται σαφώς ήδη από την δημοσίευσή της και τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται το πλαίσιο διαπραγμάτευσης να είναι περιορισμένο και τόσο ο Πελάτης όσο και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρήσουν τους σχετικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι ο Δουλευταράς δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Εργασίας.

ΟΙ ERGOTEXNITES ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι Ergotexnites απλώς διευκολύνει τη σύναψη των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών μόνο με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι η οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση συνάψει ο Πελάτης με κάποιον Επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τους Ergotexnites και ότι οι Ergotexnites δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε τυχόν αξιώσεων εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας τέτοιας συμφωνίας ή συμβάσεως.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση όπου οι Ergotexnites προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσπυν τηλεφωνικώς μαζί σας και με τον Επαγγελματία, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι οι Ergotexnites καθιστούν συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία και εσάς, οι δε Ergotexnites αποποιούνται οποιασδήποτε τυχόν αξιώσεως

2.5.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

α) Εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία

Οι Ergitexnites δεν φέρουν ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της Εργασίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλότητα των παρεχομένων εκ μέρους του Επαγγελματία ή των υπεργολάβων αυτού υπηρεσιών και αποποιείται οποιονδήποτε σχετικών αξιώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης μπορεί να υποστεί από τον Επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Καθώς οι Ergotexnites δεν συμμετέχει και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας ή της σύμβασης την οποία συνάπτει ο Πελάτης με τον Επαγγελματία, έτσι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι δεν είναι προσδιορισμένοι ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας, δεν εμπλέκεται, με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν αυτή την συμφωνία ή σύμβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του (με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία ο Πελάτης εξουσιοδοτήσει τους Ergotexnites για την έκδοση Εργοσήμου, όπως περιγράφεται κατωτέρω στο σημείο 2.5.3), αλλά ούτε με την τήρησή τους. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και του Επαγγελματία, όταν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους, ως και να εκπληρώσουν αυτούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, οι Ergotexnites ενδέχεται να παρέχει στον Πελάτη μία εκτίμηση του κόστους της υποβαλλόμενης Εργασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και πριν την οριστική υποβολή της Εργασίας εκ μέρους του Πελάτη στον Ιστότοπο του Ergotexnites, αλλά και κατόπιν της υποβολής της Εργασίας και κατά την διάρκεια τηλεφωνικής κλήσεως προς τον Πελάτη για την επαλήθευση των στοιχείων του. Αναγνωρίζετε ότι η εκτίμηση του κόστους εκ μέρους του Δουλευταρά είναι ενδεικτική και γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του Πελάτη και ότι σε καμία περίπτωση το ποσό το οποίο θα αναφέρυον οι Ergotexnites ως ενδεικτικό για την συγκεκριμένη Εργασία δεν είναι δεσμευτικό για τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να ορίσει μικρότερη ή μεγαλύτερη αμοιβή.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι οι Ergotexnites δεν συμμετέχουν στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία και ότι ο Πελάτης συναλλάσσεται απευθείας με τον Επαγγελματία.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ERGOTEXNITES – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ότι το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους δεν αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι Ergotexnites εφιστούν την προσοχή του Πελάτη και του Επαγγελματία στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την τυχόν επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως αναφορικά με τα παραπάνω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι Ergotexnites ενθαρρύνουν τον Πελάτη να διαπιστώνει ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος προτού αποδεχθεί την Προσφορά του και προβεί σε σύναψη συμφωνίας ή συμβάσεως μαζί του.

Οι Ergotexnites δεν δύναται να γνωρίζουν ή να εγγυηθούν ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι οι Ergotexnites σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται και αποποιούνται οποιασδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Ωστόσο, οι Ergotexnites υποδεικνύουν στον Πελάτη και τον Επαγγελματία ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος (όπως για παράδειγμα συμβαίνει συχνά με τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες καθαρισμού), ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Οι Ergotexnites παροτρύνουν τον Πελάτη και τον Επαγγελματία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για την συγκεκριμένη Εργασία υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής με την διαδικασία έκδοσης Eργοσήμου και άρα εάν μπορεί ο Επαγγελματίας να αναλάβει και εκτελέσει νομίμως την Εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Επαγγελματία που είναι απαραίτητα προκειμένου να δύνασθε να εκδώσετε Εργόσημο.

2.5.3. Περαιτέρω, σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, ενδέχεται ακόμα να σας παρέχεται η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε τους Ergotexnites για την έκδοση Εργοσήμου στο όνομα και για λογαριασμό σας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτείτε τους Ergotexnites στην έκδοση Εργοσήμου, αποδέχεσθε ότι οι Ergotexnites θα εκδώσει επ’ ονόματι και για λογαριασμό σας Εργόσημο με τα στοιχεία σας, όπως έχετε δηλώσει και καταχωρίσει αυτά κατά την εγγραφή σας στους Ergotexnites, και για ονομαστική αξία Εργοσήμου η οποία θα περιλαμβάνει τόσο το πληρωτέο στον Επαγγελματία ποσό, όσο και τις παρακρατούμενες από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικές εισφορές.

Κατανοείτε και δεσμεύεστε ότι στην περίπτωση αυτή της εξουσιοδότησης προς τους Ergotexnites για έκδοση Εργοσήμου, αμέσως μετά την εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία, θα καταβάλετε σε αυτόν σε μετρητά το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας του Εργοσήμου, δηλαδή τόσο το αναγραφόμενο ποσό της ονομαστικής του αξίας αμοιβής του Επαγγελματία, όσο και το αναγραφόμενο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

2.5.4. Έστω και αν οι Ergotexnites υποδεικνύουν στα μέρη την δυνατότητα έκδοσης Εργοσήμου ή ακόμα διευκολύνει τον Πελάτη με την έκδοση αυτού, αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Πελάτη και Επαγγελματία.

Κατόπιν τούτων, αναγνωρίζετε ότι οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας στερηθεί οποιονδήποτε δικαιωμάτων εξαιτίας της έκδοσης ή μη έκδοσης Εργοσήμου, ούτε σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες του Ergotexnites προσφέρονται «ως έχουν». Οι Ergotexnites δεν παρέχουν καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας.

Ακόμα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Ergotexnites θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, οι Ergotexnites δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους Ergotexnites ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από και αφορούν τον Επαγγελματία – ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Ergotexnites, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

4.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στους Ergotexnites (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨Πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι – και θα φροντίσει να τηρούνται – πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την άνιση μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση, όπως επίσης και ότι δεν εμπεριέχουν άσεμνο, ανάρμοστο ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Δουλευταρά ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Ergotexnites. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Ergotexnites.

4.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Ergotexnites και των Υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν.

4.5. Ο Πελάτης εκχωρεί στους Ergotexnites μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στους Ergotexnites, έτσι ώστε οι Ergotexnites να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως οι Ergotexnites έχουν το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα

4.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως οι Ergotexnites έχουν το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Πελάτης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα αναρτήσει Εργασία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Ergotexnites χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Ergotexnites.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από το Δουλευταρά, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτήσει στο Ergotexnites. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Ergotexnites σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

η) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Επαγγελματία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Επαγγελματία ή τους Ergotexnites στο e-mail Ergotexnites@hotmail.com ή στο τηλέφωνο που βρίσκεται διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα.

6. Δικαιώματα του Ergotexnites

6.1. Οι Ergotexnites διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς τους Ergotexnites οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

6.2. Περαιτέρω, οι Ergotexnites δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον κρίνει ότι ο Πελάτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου.

6.3. Οι Ergotexnites έχουν το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Ergotexnites και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Ergotexnites και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Ergotexnites μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Εργασίας, οι Ergotexnites διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψει αναρτημένες Εργασίες και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6.5. Οι Ergotexnites διατηρούν το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

6.6. Οι Ergotexnites έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Πελάτη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Εργασία δεν ανήκουν στο Ergotexnites, ο Πελάτης εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε οι Ergotexnites να μπορούν να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Ergotexnites: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στους Ergotexnites ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τους Ergotexnites για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Ergotenites. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Ergotexnites και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδηποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Οι Ergotexnites χορηγεί στον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των απλών επισκεπτών της Ιστοσελίδας) ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Ergotexnites και των δικαιοδόχων του.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα τους Ergotexnites για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθούν οι Ergotenites εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη οι Ergotenites ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Ergotexnites εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

9. Περιορισμός νομικών ευθυνών

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Δουλευταρά, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Οι Egotexnites δεν φέρουν καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Πελάτης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά είτε από τη σχέση του με τον Επαγγελματία, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι Ergotexnites έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2. Οι Ergotexnites δεν επιθυμεί και δεν δύναται να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, ακόμα και εάν ο Πελάτης βρίσκεται σε διαμάχη με τον Επαγγελματία ή τους υπεργολάβους του. Με κανένα τρόπο οι Ergotexnites, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

9.3. Οι Ergotexnites δεν εγγυoύνται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Οι Ergotexnites δεν είναι υπεύθυνοι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

9.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από τους Ergotexnites καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Ergotexnites. Επομένως, οι Ergotexnites δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από τους Ergotexnites.

9.5. Παρότι οι Ergotexnites λαμβάνoyn εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, οι Ergotexnites δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.6. Οι Ergotexnites δεν εγγυούνται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη τους Ergotexnites.

9.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, ο Ergotexnites δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Ergotexnites.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Οι Ergotexnites ουδεμία ευθύνη φέρουν για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Οι Ergotexnites δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διαφορές

11.1. Εάν ο Πελάτης εμπλακεί σε διαμάχη με κάποιον Επαγγελματία, ο Πελάτης θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαμάχη απευθείας με τον Επαγγελματία και να ενημερώσει το Ergotexnites σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

11.2. Οι Ergoexnites, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη ή τον Επαγγελματία και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας οι Ergotexnites δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Πελάτης ή/και ο Επαγγελματίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Ergotexnites.

β) Οι Ergotexnites θα αναστείλουν την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την κρίση και διακριτική ευχέρεια του Ergotexnites.

γ) Οι Ergotexnites θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Οι Ergotexnites έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Οι Ergotexnites δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

12. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

12.1. Οι Erotexnites διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Πελάτη και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Πελάτης έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

12.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12, ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει να αναρτά νέες Εργασίες.

13. Πληρωμές

Οι Ergotexnites παρέχουν τις υπηρεσίες του στους Πελάτες δωρεάν, ενώ χρεώνει τους Επαγγελματίες για τη χρήση των Υπηρεσιών του.

14. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Οι Erotexnites με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

15.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν οι Ergotexnites δεν ασκήσουν οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι Ergotexnites βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

15.3. Η σύμβαση με τους Ergotexnites αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Πελάτη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τους Eegotexnites και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Ergotexnites, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Πελάτης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

15.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τους Ergotexnites, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ergotexnites@hotmail.com.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

15.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπό (Β) ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά)

Τελευταία Αναθεώρηση: 18 Ιουλίου 2017

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τους Ergotexnites όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

– Ως «Πελάτης» ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Ergotexnites με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών καθαρισμού και την εύρεση Επαγγελματιών που θα εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.

– Ως «Επαγγελματίας» ορίζεται ο καθαριστής ή η καθαρίστρια που ανήκει στην ομάδα καθαρισμού του Ergotexnites και ο οποίος εκτελεί Εργασίες καθαρισμού για λογαριασμό του Ergotexnites.

– Ως «Εργασία» ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού η οποία αναρτάται στο Ergotexnites και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.

– Ως «Υπηρεσία» ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από το Ergotexnites ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

– Ως «Ιστοσελίδα» ή “Ιστότοπος” ορίζονται όλες οι Ιστοσελίδες που ξεκινούν με: www.douleutaras.comwww.douleutaras.grwww.douleytaras.grwww.doyleytaras.grwww.doyleftaras.comwww.doyleftaras.grwww.douleytaras.comwww.doyleytaras.come-douleutaras.gr.

2. Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Ergotexnites. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής ή στη φόρμα ανάρτησης Εργασίας που βρίσκει κανείς στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι οι Ergotexnites διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και οι Ergotexnites δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει τους Ergotexnites αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στους Ergotexnites, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Ergotexnites@hotmail.com.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες του Ergotexnites προσφέρονται «ως έχουν». Οι Ergotexnites δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας.

Ακόμα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Ergotexnites θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, οι Ergotexnites δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους Ergotexnites ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Ergotexnites, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

4.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Ergotexnites (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨Πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι – και θα φροντίσει να τηρούνται – πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την άνιση μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση, όπως επίσης και ότι δεν εμπεριέχουν άσεμνο, ανάρμοστο ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στους Ergotexnites ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Erotexnites. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Ergotexnites.

4.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Ergotexnites και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Πελάτης εκχωρεί στους Ergotexnites μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στον Δουλευταρά, έτσι ώστε οι Ergotexnites να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως οι Ergotexnites έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα

4.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως οι Ergotexnites έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Πελάτης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Υποχρεώσεις Μερών

Α. Υποχρεώσεις Πελάτη

5.1. Σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας:

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα αναρτήσει Εργασία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Ergotexnites χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Ergotexnites.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από τους Ergotexnites, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτήσει στο Ergotexnites. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Ergotexnites σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

5.2. Σχετικά με την εκτέλεση της Εργασίας:

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Επαγγελματία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Επαγγελματία ή τους Ergotexnites στο e-mail Ergotexnites@hotmail.com ή στο τηλέφωνο που βρίσκεται διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του καθαρισμού που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, οι Ergotexnites δεν θα υποχρεούται να διαθέσει το προσωπικό του πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου λήξης του καθαρισμού και ο Επαγγελματίας δεν θα υποχρεούται να μείνει παραπάνω στον χώρο του Πελάτη προκειμένου να καλυφθεί ο χρόνος που χάθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης του Πελάτη.

β) δεν δικαιούται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των περιγραφομένων στην αναρτημένη Εργασία χώρων προς καθαρισμό με οποιουσδήποτε άλλους αντίστοιχους (από άποψη εμβαδών και απαιτήσεων καθαρισμού), ούτε να αναθέτει στον Επαγγελματία τον καθαρισμό νέων χώρων ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρχει σχετική προηγούμενη συμφωνία με τους Eegotexnites.

γ) θα ενημερώνει εκ των προτέρων τους Ergotexnites σε περίπτωση που ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στον χώρο ή στους χώρους του καθαρισμού είναι αλλεργικό ή σε κάποια ουσία ή σε κάθε περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί να αποφεύγεται η χρήση συγκεκριμένων καθαριστικών, χημικών ή ουσιών. Οι Ergotexnites δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης ή τρίτα πρόσωπα που βρίσκονται στον χώρο ή στους χώρους που καθαρίζονται, είναι αλλεργικά σε χημικά και καθαριστικά και παρουσιάσουν οποιοδήποτε πρόβλημα εξαιτίας της χρήσης αυτών.

δ) θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέπονται ζημιές σε αντικείμενα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ή/και ζημίες ή ατυχήματα στους εκτελούντες τον καθαρισμό και σε κάθε τρίτο. Ειδικότερα ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας των χώρων που καθαρίζονται, αναγνωρίζοντας ότι οι χώροι αυτοί δεν εμπίπτουν στον έλεγχο και την σφαίρα επιρροής του Ergotexnites και ότι ο ίδιος ο Πελάτης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέχει υλικά και μέσα καθαρισμού στον Επαγγελματία, εγγυάται ότι αυτά είναι κατάλληλα και ασφαλή για την συγκεκριμένη χρήση και ευθύνεται αποκλειστικά για όποια ζημία ή εν γένει πρόβλημα προκύψει εξαιτίας των παρεχομένων υλικών.

ε) δεν θα εκθέτει τους Ergotexnites ή τον Επαγγελματία σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες και πράξεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. Υποχρεώσεις Ergotexnites

α) Οι Ergotexnites εγγυούνται ότι οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με προσοχή, επιμέλεια και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας, ως και ότι θα ακολουθεί τις κατευθύνσεις που του έχουν δοθεί από τον Πελάτη.

β)Οι Ergotexites υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό υγιές, άριστο στο είδος του και το οποίο έχει δυνατότητα συνεννόησης στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέπονται ζημιές σε αντικείμενα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ή/και ζημίες ή ατυχήματα στους εκτελούντες τον καθαρισμό, στον Πελάτη αλλά και σε κάθε τρίτο.

γ) Όλες οι δαπάνες μισθοδοσίας, αποζημίωσης, ασφάλισης, κίνησης κλπ των Επαγγελματιών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους Ergotexnites, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

6. Δικαιώματα του Ergotexnites

6.1. Οι Ergoexnites διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς τον Δουλευταρά οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

6.2. Περαιτέρω, οι Ergotexnites δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον κρίνει ότι ο Πελάτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου.

6.3. Οι Ergotexnites έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Ergotexnites και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Ergotexnites και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Ergotexnites μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Εργασίας, οι Ergotexnites διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψει αναρτημένες Εργασίες και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6.5. Ο Ergotexnites διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

6.6.Οι Ergotexnites έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Πελάτη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Εργασία δεν ανήκουν στο Δουλευταρά, ο Πελάτης εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε οι Ergotexnites να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Ergotexnites: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στους Ergotexnites ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τους Ergotexnites για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Ergotexnites. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Ergotexnites και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδηποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Οι Ergotexnites χορηγεί στον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των απλών επισκεπτών της Ιστοσελίδας) ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Ergotexnites αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Ergotexnites και των δικαιοδόχων του.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα τους Ergotexnites για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθούν οι Ergotexnites εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστησαν οι Ergotexnites ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Ergotexnites εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα του Ergotexnites κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

9. Περιορισμός νομικών ευθυνών

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Ergotexnites, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Οι Ergotexnites δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Πελάτης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Δουλευταράς έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2.  Οι Ergotexnites δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Οι Ergotexnites δεν είναι υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

9.3. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από τους Ergotexnites καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Ergotexnites. Επομένως, οι Ergotexnites δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από τους Ergotexnites.

9.4. Παρότι οι Ergotexnites λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, οι Ergotexnites δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.5. Οι Ergotexnites δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη τους Erotexnites.

9.6. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, οι Ergotexnites δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Ergotexnites.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Οι Ergotexnites ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Οι Ergotexnites δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

11.1. Οι Ergotexnites διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Πελάτη και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Πελάτης έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

11.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

11.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11, ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει να αναρτά νέες Εργασίες.

12. Πληρωμές

Για την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Ergotexnites, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν την συμφωνηθείσα αμοιβή, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των μερών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εξόφλησης, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Πληρωμών, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

13. Τελικές διατάξεις

13.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

13.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν οι Ergotexnites δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή τους οι Ergotexnites βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

13.3. Η σύμβαση με τους Ergotexnites αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Πελάτη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τους Ergotexnites και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Ergotexnites, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Πελάτης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

13.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τους Ergotexnites, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ergotexnites@hotmail.com.

13.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

13.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

13.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.